Čo je faksimile ?

Faksimile (z lat. „fac simile“ – ,,urob podobne,,) je mechanická reprodukcia textovej alebo obrazovej predlohy, ktorá po použití všetkých dostupných prostriedkov a techník dokonale napodobní vnútorné aj vonkajšie znaky originálu a tým ho úplne nahradí..

Zdôrazňuje sa pritom mechanické rozmnoženie a výrobné formy tlače. Všetky napodobeniny ale nemôžu byť označené ako faksimile. Ako faksimile môžeme označiť dielo len vtedy, keď sa jedná o unikát. Rozdiel medzi faksimile a replikou je teda v tom, že faksimile je prvým vydaním manuskripta.

AKTUALITY


LÉTO A PODZIM 2019
KUTNÁ HORA: VÝSTAVA VÁCLAV IV. KRÁL VE STÍNU SVÉHO OTCE

České muzeum stříbra v Kutné Hoře připravilo ve spolupráci s historikem Markem Zágorou a s Faksimile Kocisek výstavu k šestistému výročí úmrtí římského a českého krále Václava IV. Výstava přibližuje život, vládu a osobnost třetího českého krále z rodu Lucemburků.

Václav IV. zůstává ve stínu svých příbuzných. Je stále považován za líného a neschopného panovníka s pověstí alkoholika. Ve skutečnosti byl ale velice vzdělaným vladařem, který se bohužel ujal vlády ve špatný čas. Dnes je více než jisté, že s problémy, s nimiž se musel potýkat, by měl velké potíže i jeho otec císař Karel IV. Navíc za řadu problémů, které musel jeho nejstarší syn řešit, mohl právě on.

Václav IV. měl mnoho zájmů, kterým je na výstavě věnována zvýšená pozornost. Byl předním evropským bibliofilem a vlastnil ve své době jednu z největších knihoven. Proto jsou na výstavě prezentovány hned čtyři svazky faksimile Václavovy bible. Část expozice je zasvěcena i dvorské symbolice.

Václav IV. proslul i jako stavitel, proto jsou až do konce prázdnin vystaveny modely některých staveb z jeho doby. Malá část expozice je věnována i mincovnictví a každodennímu životu.

Výstava je k vidění ve výstavní síni na Hrádku (Barborská 28) až do 17. listopadu 2019.


FOTOGRAFIE Z VÝSTAVY POD AKTUALITAMI. (Foto Marek Zágora)


ZIMA 2018-2019
Das Tacuinum Sanitatis: nový svazek edice Glanzlichter der Buchkunst

Vydavatelství ADEVA představilo v rámci své edice Glanzlichter der Buchkunst zatím šestadvacet rukopisů, které vyšly původně jako faksimilie v reprezentativní řadě CODICES SELECTI. Jednotlivé, bohatě iluminované středověké a renesanční manuskripty jsou prezentovány ve zmenšeném formátu a zatím posledním z nich je Tacuinum Sanitatis.

Rukopis vznikl v Benátkách kolem roku 1500 a dnes se nachází v Rakouské národní knihovně. Obsahuje celkem 87 stran o velikosti 26,5 x 17,5 cm. Obrazový doprovod tvoří čtyři miniatury na každé straně. Celkem jich najdeme 294, stejně jako kapitol. Dokončených miniatur je ale méně, zbývající zůstaly jen načrtnuty.

Text vychází z arabského spisu Taqwin As-Sihha (Tabulkový přehled zdraví) lékaře Ibn Butlana, který působil v 11. století v Bagdádu. K jeho překladu do latiny pak došlo na dvoře sicilského krále Manfréda (1258-1266). Spojením s antickými herbáři vznikl zcela nový žánr, který byl hojně ilustrován.

Součástí nejnovějšího svazku je i komentář v německém jazyce. Ten přináší nejprve popis celého rukopisu i s jeho historií. Velká pozornost je ale věnována jeho obsahu. Všechny texty jsou uvedeny v latinském originálu a poté přeloženy do němčiny. Stejně tak jsou popsány i všechny miniatury a kresby. Komentář je doplněn i kratšími studiemi, které se věnují samotnému dílu Tacuinum Sanitatis a jeho autorovi. Jednalo se o velice vlivné a inspirující dílo.

Cena nového svazku je 98 euro. Pro zájemce, kteří si zakoupí všechny díly řady, je cena 85 euro. Navíc je pak ke každé publikaci jeden faksimilový list v originální velikosti daného rukopisu zdarma.

PODZIM 2018
PRAHA: Výstava Z pokladu nejstarších křesťanů: spiritualita, umění a hudba v rukopisech středověké Arménie (Strahovský klášter) <

Velvyslanectví Arménské republiky a Královská kanonie premonstrátů na Strahově v Praze převzaly záštitu nad zajímavou výstavou k 100. výročí založení první Arménské republiky a Československa. Výstava nazvaná Z pokladu nejstarších křesťanů: spiritualita, umění a hudba v rukopisech středověké Arménie představuje bohatě iluminované manuskripty z největšího světového archivu arménských rukopisů, z kláštera Mechitaristů ve Vídni a ze soukromých sbírek ve Francii, na Kypru a v České republice. Jedná se o rukopisy, které unikátním způsobem kombinují duchovní texty, iluminace a hudbu. Mnohé z nich jsou veřejně vystaveny zcela poprvé.

Mezi exponáty je i jedinečné faksimile proslulého Kodexu Ečmiadzin vydavatelství ADEVA.

Výstava bude v Teologickém sále knihovny Strahovského kláštera k vidění do 6. listopadu 2018 (denně od 9 - 12 a od 13 do 17 hodin).

PODZIM 2018
KUTNÁ HORA: CODICES ILLUSTRES unikátní výstava faksimilií středověkých rukopisů
V hodovním sále na Hrádku v Kutné Hoře (Barborská 28) bude od 4. října do 30. listopadu 2018 k vidění výstava Codices Illustres. Poklady knižní malby, která prezentuje prvotřídní faksimilie rukopisů, jejichž originály vznikly v období od 8. do 16. století.

Výstava představuje středověk zakódovaný do nádherných, často velice bohatě iluminovaných rukopisů, jež jsou skutečnou studnicí, z níž lze čerpat informace o středověku a životě v něm. Rovněž ukazuje, že ve středověku nevznikaly pouze kodexy s náboženským obsahem, ale existovalo mnoho různých žánrů.

Bohužel originály jednotlivých manuskriptů jsou za specifických podmínek uloženy ve speciálních trezorech, takže se k nim často nedostanou ani odborníci, kteří se jimi zabývají. Jednou z možností, jak nahlédnout do pokladů knižní kultury, jsou originálu věrné faksimilie, na jejichž produkci se specializují některá vydavatelství.

V posledních třiceti letech vznikly faksimilie i několika rukopisů, které jsou úzce spjaty s českým prostředím, a nemusí se jednat pouze o jejich český původ. Většinou jde o kodexy určené pro českého panovníka, některého vysoce postaveného duchovního nebo šlechtice. Takovými rukopisy jsou např. Bible Václava IV., Zlatá bula nebo Liber depictus.

Právě na faksimiliích těchto a řady dalších rukopisů (kupř. Book of Kells, Utrechtský žaltář, Bible Svatého Ludvíka, Křižácká bible, Codex Manesse, Kniha hodinek Jany z Evreux, Kniha o lovu Gastona Phéba, Přebohaté hodinky vévody z Berry) se výstava pokouší přiblížit nejen pestrost středověku, ale i myšlenkové a umělecké bohatství, jež svou šíří stále fascinuje.

V neděli 28. října 2018 bude výstavou provádět její autor Marek Zágora. Začátky komentovaných prohlídek jsou v 11, 13 a 15 hodin.

FOTOGRAFIE Z VÝSTAVY POD AKTUALITAMI. (Foto Marek Zágora)

JARO 2018
DER LANDGRAFENPSALTER: 25. svazek edice GLANZLICHTER DER BUCHKUNST

Zatím posledním svazkem edice Glanzlichter der Buchkunst je tzv. Lantkraběcí žaltář, který v roce 1992 vydalo vydavatelství ADEVA jako úplné faksimile v rámci své řady CODICES SELECTI.

Rukopis vznikl mezi roky 1208 až 1213 pravdpodobně v Hildesheimu. Obsahuje celkem 181 pergamenových folií o velikosti 24,5 na 17 cm. Dnes se nachází ve fondu Württemberské zemské knihovny ve Stuttgartu.

Lantkraběcí žaltář je úzce spjat s významným politikem 13. století Hermannem I. Durynským (1155-1217), jenž proslul svým kladným vztahem k vědě a umění. Právě z jeho okolí vzešla objednávka na žaltář, jenž se řadí mezi mistrovská díla počátku 13. století. Nejpravděpodobněji vznikl pro jeho druhou manželku, žofii Wittelsbašskou.

Výzdobu díla tvoří osm celostránkových miniatur, dvanáct bohatě zdobených stran kalendáře, sedm architektonicky orámovaných stran litanií, několik orámovaných a velké množství dalších zlatých iniciál.

Stránky věnované litaniím jsou orámovány architekturou. Pod oblouky jsou namalována vždy dvě poprsí na jedné straně. Nejzajímavější jsou vyobrazení výše zmíněné lantkraběnky s jejím manželem. Za nimi následují dva anonymní arcibiskupové a příbuzní lantkraběcího domu: uherský král Ondřej II. (1177-1235) se svou ženou Gertrudou z Andechsu (1185-1213) a český král Přemysl Otakar I. (1157/67-1230) se svou manželkou Konstancií Uherskou (1180-1240).

Součástí svazku je vedle obrazové části se všemi stranami rukopisu komentář v německém jazyce.

Cena nejnovějšího svazku je 98 euro. Pro zájemce, kteří si pořídí všechny díly edice Glanzlichter der Buchkunst, platí zvýhodněná cena 85 euro.

ÚNOR 2017
DER WIENER MOAMIN: dokumentace nejnovějšího svazku edice CODICES SELECTI (ADEVA)
Vydavatelství ADEVA připravuje k vydání již 123. svazek své jedinečné řady CODICES SELECTI, v jejímž rámci jsou vydávána faksimile hlavně středověkých rukopisů. Nejnovějším svazkem bude Wiener Moamin, latinsky psaný manuskript věnovaný loveckým ptákům a psům.

Wiener Moamin je doplněním faksimile Knihy o sokolnictví císaře Fridricha II. (1194-1250) (De arte venandi cum avibus). Filozof a lékař Teodor z Antiochie přeložil pro Fridricha II. arabský spis Liber Moamin falconarii de scientia venandi per aves et quadrupedes (Kniha sokolníka Moamina o vědě, jak lovit pomocí ptáků a čtyřnohých zvířat). Dílo bylo pravděpodobně kompilací ze dvou orientálních loveckých traktátů z 8. a 9. století: z Knihy o sokolnictví al-Gitrifa a hlavně ze čtyř knih Muhammada ibn Abdalláha al-Bázyára. V nově sestaveném díle ale jeho jméno již nefiguruje, v názvu je zmíněn jen sokolník Moamin, který dal celému spisu jméno.

Samotný text Moaminu je rozdělen do celkem pěti knih. První kniha pojednává o dravých ptácích a jejich složitém výcviku. Druhá a třetí kniha jsou zasvěceny různým ptačím nemocem a jejich léčení. Dvě poslední knihy se pak zabývají chovem psů a péčí o ně.

Originál rukopisu, který vznikl na konci 13. století ve střední nebo severní Itálii, se dnes nachází v Kunsthistorickém muzeu ve Vídni. Manuskript obsahuje celkem 54 listů o rozměrech 22 x 15,4 cm, jejichž výzdobu tvoří 101 mistrovsky provedených figurálních iniciál na zlatém pozadí.

Všichni milovníci krásných rukopisů mají již nyní k dispozici reprezentativní dokumentaci, která vedle dvanáctistránkové brožury se základními informacemi o rukopisu obsahuje i výběr čtyř faksimilových listů v originální velikosti i s jejich popisem.
Cena pěkné dokumentace se čtyřmi faksimilovými listy je 98 euro.

LEDEN 2017
Utrechtský žaltář - nový svazek řady Glanzlichter der Buchkunst
Na konci roku 2016 vyšel nový svazek úžasné řady Glanzlichter der Buchkunst. Již čtyřiadvacátým rukopisem je proslulý Utrechtský žaltář, jehož originál je uložen v utrechtské Univerzitní knihovně. V říjnu 2015 byl rukopis zapsán na seznam kulturního dědictví UNESCO.

Rukopis má celkem 111 pergamenových listů o rozměrech 33 x 26 cm, ale samotný žaltář je jen na devadesáti dvou listech. Manuskript je považován za jedno z mistrovských děl karolínské renesance, jehož vznik se klade většinou mezi roky 820 a 840. Manuskript měl být napsán i ilustrován v severofrancouzském benediktýnském opatství Hautvillers a za jeho objednavatele je považován remešský arcibiskup Ebo. Hotový kodex měl pak obdržet císař Ludvík Pobožný, nebo jeho druhá manželka Judita.

Kolem roku 1000 se rukopis dostal do Anglie. Po zrušení anglických klášterů se dostal kodex do soukromých rukou, a tak víme, že se v 16. století nacházel v majetku sira Roberta Cottona, který pro něj nechal zhotovit novou vazbu. V roce 1716 se dostal rukopis do Utrechtu.

Do současnosti se dochovala řada iluminovaných žaltářů, ale žádný se nevyrovná tomu Utrechtskému. Jedná se o nejstarší ilustrovaný žaltář v dějinách západoevropské knižní kultury, který je unikátní i svou obrazovou výzdobou. Jde též o nejstarší dochovaný rukopis, jehož výzdobu tvoří perokresby.

Sto padesát žalm? a šestnáct zpěv? je ilustrováno perokresbami přes celou šířku strany. Na jednotlivých kresbách najdeme velké množství postav umístěných do krajiny. Vše je pak provedeno s jedinečnou virtuozitou. Předpokládá se, že perokresby měly být následně kolorovány, ale již k tomu nedošlo.

Součástí pěkné a zajímavé publikace je jako tradičně základní komentář v němčině a angličtině, jenž následuje po obrazové části, v jejímž rámci je představeno celé dílo.
Cena nejnovějšího svazku edice Glanzlichter der Buchkunst je 98 eur.

LEDEN 2016
MEMORY OF THE WORLD – dárková kazeta s faksimilovými listy z rukopisů zapsaných na seznam UNESCO

Vydavatelství ADEVA vydalo v rámci své jedinečné ediční řady CODICES SELECTI již více než sto dvacet faksimilií převážně středověkých manuskriptů. Nyní připravilo pro všechny milovníky nádherných iluminovaných rukopisů dárkovou kazetu s faksimilovými listy ze čtyř vydaných rukopisů, které jsou zapsány na seznam světového dědictví UNESCO.

ADEVA vydala doposud čtyři manuskripty, které byly na seznam uvedeny. V roce 1997 se na seznam dostal Vídeňský Dioskurides. Pozdně antický rukopis vznikl kolem roku 512 v Konstantinopoli a originál, jak napovídá jeho název, je uložen v Rakouské národní knihovně. Jeho výzdobu tvoří vypodobnění rostlin a zvířat.

Ve stejném roce (1997) byl na seznam zapsán také Kodex Ečmiadzin. Evangeliář s patnácti celostránkovými iluminacemi vznikl v Arménii kolem roku 989. Jedná se o nejvěrnější kopii staroarménského překladu Bible z raného 5. století. Originál je uložen v Jerevanu.

Pro milovníky rukopisů českého původu je určitě nejzajímavější luxusní exemplář opisu Zlaté buly, který byl zhotoven v Praze krátce po roce 1400 pro římského a českého krále Václava IV. Na seznam byl zapsán v roce 2013, originál se nachází v Rakouské národní knihovně ve Vídni.

Letos byl na seznam UNESCO uveden i proslulý Utrechtský žaltář z let 820-840, který se nachází v Univerzitní knihovně v Utrechtu. Bohatě perokresbami ilustrovaný rukopis patří k nejvýznamnějším dílům karolínského knižního umění. Byl vytvořen na objednávku remešského arcibiskupa Ebba v benediktinském opatství Hautvillers u Remeše.

Dárková kazeta s listy s paspartou je vydána ve dvou variantách. První v limitovaném nákladu 199 kusů obsahuje čtyři originálům věrné listy a stojí 498 euro. Luxusní vydání v počtu 99 kusů se sedmi listy pak můžete zakoupit za 980 euro.

LEDEN 2016
Kazeta s faksimilovými listy ze všech čtyř iluminovaných exemplářů SASKÉHO ZRCADLA


Rakouské vydavatelství faksimilií ADEVA připravilo pro všechny milovníky iluminovaných rukopisů opravdovou lahůdku, speciální kazetu s faksimilovými listy ze všech čtyř dochovaných iluminovaných exemplářů Saského zrcadla, které je nejvýznamnější právní knihou nejen německého, ale i evropského středověku.

ADEVA vydala již dříve v rámci své ediční řady CODICES SELECTI všechny dochované iluminované exempláře proslulého Saského zrcadla. Do současnosti se dochovalo přes čtyři sta rukopisů a fragmentů tohoto díla, což svědčí o jeho významu. Nijaká jiná kniha neovlivnila německé právní dějiny tak zásadním způsobem jako Saské zrcadlo. Rukopis obsahuje soupis zvykového práva, které bylo uplatňováno v běžném životě i před soudem a které se vztahuje k určitému konkrétnímu území. Autorem textu je Eike von Repgow, který jej „sestavil" v letech 1220-1235. Jedná se nejen o významnou právní knihu, ale také o první prózu v německém jazyce.

Za nejstarší rukopis je považován heidelberský exemplář, jehož vznik je vymezen roky 1295 až 1304. Manuskript měl původně 92 listů, ale dochovala se jen třetina (30 pergamenových listů o rozměrech 30 x 23,5 cm s celkem 337 obrázky). Rukopis byl často používán, o čemž svědčí stav jednotlivých folií.

Z roku 1336 pochází Oldenburské saské zrcadlo, jehož text byl zapsán benediktýnským mnichem Hinrikem Gloyestenem na objednávku hraběte Johanna III. z Oldenburgu v klášteře Rastede.

Bohatě a kvalitně iluminovaný je rukopis drážďanský, který vznikl mezi roky 1347-1363. Tento manuskript je jakýmsi zrcadlem kultury německého středověku. Na 924 obrazových pásech je k vidění cca. 4000 postav různého společenského postavení a spousta různých věcí každodenní potřeby.

Nejmladší a nejcennější je wolfenbüttelský exemplář z roku 1375. Na 86 pergamenových listech a v 776 pruzích je zachycen život ve 14. století. Obrazová výzdoba slouží především k lepšímu porozumění právnímu textu.

Dárková kazeta s listy s paspartou je vydána ve dvou variantách. První v limitovaném nákladu 199 kusů obsahuje čtyři originálům věrné listy a stojí 498 euro. Luxusní vydání v počtu 99 kusů se sedmi listy pak můžete koupit za 980 euro.

LEDEN 2016
GRAZ: Modlitební knížka Jakuba IV. Skotského - nejnovější svazek edice GLANZLICHTER DER BUCHKUNST (ADEVA)

Před koncem roku 2015 vyšel nejnovější svazek z řady Glanzlichter der Buchkunst, v jejímž rámci jsou ve zmenšeném měřítku představovány bohatě iluminované středověké a renesanční manuskripty, které již dříve vydala ADEVA, rakouské vydavatelství s dlouhou tradicí, jako úplná faksimile. V pořadí již třiadvacátý svazek představuje Modlitební knížku skotského krále Jakuba IV., která jako úplné, celobarevné faksimile byla vydána v roce 1987.

Bohatě iluminovaná modlitební knížka vznikla kolem roku 1503. Byla svatebním dárkem skotského krále Jakuba IV. jeho manželce Markétě Tudorovně. Na zhotovení nádherného díla se podílel jeden z nejvýznamnějších ateliérů své doby, v němž pracovali malíři tzv. gentsko-bruggské školy, konkrétně Gerald Horenbout a tzv. Maxmiliánův mistr, kteří měli jedinečný smysl pro detail.

Pergamenový rukopis o rozměrech 20 x 14 cm obsahuje celkem 248 folií. Téměř všechny strany rukopisu jsou bohatě zdobeny. Velice zaujme do architektury zasazená výzdoba úvodního kalendáře, po níž následuje znak skotského krále. Nejvíce jsou ale ceněny miniatury, které předcházejí jednotlivým kapitolám modlitební knížky.

Velkým kladem svazku je, že originál rukopisu je jen o půl centimetru vyšší a širší než jeho zmenšená verze v rámci řady Glanzlichter der Buchkunst. Součástí publikace je jako tradičně základní komentář v němčině a angličtině.

Cena nejnovějšího svazku je 98 eur. Pro ty, kteří si zakoupí všechny díly řady „Glanzlichter der Buchkunst“, platí zvýhodněná cena 85 euro. Navíc je pak ke každé publikaci jeden faksimilový list v originální velikosti manuskriptu zdarma.

LISTOPAD 2015
DAS PERIKOPENBUCH VON ST. PETER – stodvacátý druhý svazek edice Codices selecti (ADEVA)

ADEVA (Akademische Druck- und Verlagsanstalt) připravuje pro všechny milovníky originálu věrných faksimilií středověkých rukopisů další lahůdku. Jako stodvacátý druhý svazek své unikátní řady Codices Selecti vydá románský Perikopenbuch von St. Peter.

Jedná se o knihu perikop (evangelistář), která obsahuje celkem sto šest pergamenových listů o velikosti 22 na 31 cm. Rukopis vznikl kolem roku 1150 v opatství sv. Petra v Salcburku, v jehož skriptoriu byla vytvořena v 11. a především pak ve 12. století nezaměnitelná mistrovská díla. Společně s Antifonářem od sv. Petra patří Kniha perikop k vrcholným výtvorům románské knižní malby. Rukopis se dnes nachází v Bavorské státní knihovně v Mnichově.

Evangelistář obsahuje texty jednasedmdesáti perikop (výňatků z evangelií). Nejvíce ale zaujme svou výjimečně bohatou výzdobou, kterou tvoří celkem pětapadesát miniatur na zlatém pozadí, z nichž hned třicet tři jsou přes celou stranu.

Faksimile vyjde v nákladu 480 exemplářů a tradičně bude doplněno svazkem zasvěcených komentářů, v němž bude vedle kunsthistorické analýzy věnována velká pozornost též vztahu textu a obrazu, podobně jako i historickému a duchovnímu pozadí doby, v níž manuskript vznikl.

Pro všechny zájemce je již nyní k dispozici dokumentace k rukopisu, jejíž součástí jsou vedle dvanáctistránkového „sešitu“ se základními informacemi také tři originální faksimilové listy. Jedná se o folio 21r s vypodobněním Kristova křtu, dále folio 35v se scénou Mytí nohou a třetí list představuje vzkříšeného Krista, jak se zjevuje Máří Magdaleně (Noli me tangere) folia 46r. Cena dokumentace je 98 euro.

ZIMA 2014 - JARO 2015
DÁRKOVÉ FAKSIMILOVÉ LISTY V PASPARTĚ

ADEVA (Akademische Druck-und Verlagsanstalt) připravila pro všechny milovníky nádherných středověkých iluminací novinku, dárkové faksimilové listy v paspartě. V současnosti si mohou všichni zájemci vybrat z celkem devíti různých faksimilových listů z rukopisů několika žánrů. Každý list je uložen ve speciální, reprezentativní složce. Luxusnější provedení je dokonce v kůži. Na přání je možno napsat do složky i věnování. Cena normálního provedení je 129 euro, cena s koženou složkou je pak 249 euro.

Nabídka faksimilových listů:
1) Bestiář (Bestiarium), Bodleian Library, Oxford, Ms. Ashmole 1511, 12. století
Folio 10v Lev, Panter a Tygr
2) žaltář královny Ingeborg (Ingeborg-Psalter), Musée Condé, Chantilly, Ms. 9 olim 1695, kolem roku 1200
Folio 28v V horní polovině Pomazání Kristova těla, v dolní polovině Tři ženy u hrobu
3) Medicina antiqua, Österreichische Nationalbibliothek, Vídeň, Codex Vindobonensis 93, 1. polovina 13. století, kopie podle pozdně antické předlohy z 6. století
Folio 143v Bažanka
4) Liber Aureus, Stiftsarchiv St. Gallen, Codex Fabariensis 2, 1070-1450
Folio 16v Evangelista Marek
5) Lovecká kniha krále Moduse (Das Jagdbuch des Roi Modus), Bibliothèque Royale Albert Ier, Brusel, Ms. 10 218, kolem roku 1455
Folio 26v Lov na divokého kance
6) Turnajová kniha pro Reného z Anjou (Turnierbuch für René d´Anjou), Ruská národní knihovna, Petrohrad, HS F. XIV Nr. 4, 1446
Folio 24r Rytířský souboj mezi sicilským králem Reném z Anjou a Janem II., vévodou z Alençonu
7) Codex Etschmiadzin, Mashtots Matenadaran, Jerevan, Codex 2374, kolem roku 989
Folio 229v Křest Páně
8) Bible Moralisée, Österreichische Nationalbibliothek, Vídeň, Codex Vindobonensis 2554, asi 1220-1240
Folio 25r Osm medailónů s výjevy z knihy Exodus
9) Učebnice císaře Maxmiliána I. (Lehrbuch für Kaiser Maximilian I.), Österreichische Nationalbibliothek, Vídeň, Codex Vindobonensis 2368, kolem roku 1466
Folio 3v Část textu s iniciálou A (ve) s vyobrazením Zvěstování Panně Marii


GRAZ: DOKUMENTACE RUKOPISU DIE VITA DES HEILIGEN WENZEL
Rakouské vydavatelství ADEVA připravilo jako sto dvacátý první svazek své faksimilové edice CODICES SELECTI faksimile manuskriptu z fondu Rakouské národní knihovny Die Vita des heiligen Wenzel (viz níže).

Rukopis o 66 stranách vznikl v Praze v roce 1585 a jeho výzdobu tvoří celkem 24 výjevů na 23 stranách, každá miniatura je doplněna vysvětlivkami. Písařem a iluminátorem díla byl pražský malíř Matyáš Hutský od Křivoklátu. Ten vytvořil své dílo podle proslulého cyklu nástěnných maleb, které dodnes zdobí Svatováclavskou kapli Svatovítské katedrály.

Hutský věnoval manuskript svému dřívějšímu mecenáši a příznivci arcivévodovi Ferdinandu II. Tyrolskému, jehož erb zdobí úvodní list.

Jednotlivé iluminace se výrazně odlišují od nástěnných maleb. Malíř musel mnohé změnit a doplnit, musel kupř. vyplnit prostor tam, kde jsou v kapli okna. Malby jsou i jinak barevné. Hodně je použito zlacení.

Všem zájemcům je nyní k dispozici dokumentace k tomuto faksimile. Její součástí je dvanáctistránková německo-anglická brožura, jež přináší základní informace o obou životech sv. Václava, o samotném rukopisu, o jeho autorovi i o arcivévodovi Ferdinandovi II.

K dokumentaci jsou přiloženy také tři vybrané faksimilové listy v originální velikosti, které jsou podrobně popsány v brožuře. Jedná se o folio 13r s vyobrazením sv. Václava kácejícího šibenice a folio 15r s knížetem sejícím obilí. Třetím listem je pak folio 19r, které je v rukopisu zcela výjimečné, protože na něm Hutský zobrazil hned dvě scény a to z boje svatého Václava s kouřimským knížetem Radslavem.

Cena pěkné dokumentace je 98 euro.


KUTNÁ HORA: FOTOGRAFIE Z VÝSTAVY VÁCLAV IV. KRÁL VE STÍNU SVÉHO OTCE (FOTO MAREK ZÁGORA)


Copyright © 2007 Ján Kočíšek
web dsign by Milan Lipowski - STUDIOLIPOWSKI